<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7087523327490991588\x26blogName\x3dDemon+on+His+Heaven+x%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vonxtian.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vonxtian.blogspot.com/\x26vt\x3d-7357584000359703815', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <style type="text/css"> #navbar-iframe{ display: none; height: 0; }
Navigations

Demon Blogger
Welcome to my blog, i'm xian the owner of this blog, if you want to know about me just click the profile above.


if you dont want this place, just simply press Alt+F4 thanks! ;)

Follow My Blog

Tag Board
For Link Exchange, please proceed to the Contact Section


Tweets

Time Machine
Buy Me, Please?
Alphabet Wants To Ask You
Rain, Rain Go Away!
So "Beat" It, Just "Beat" It
Class Politician
School is CooL?!?!?!?!?
What Shoul I Say? What Should I Do?
Men are Greater than Women
My MoM is Better Than Your MoM!!!
Green Goes Black


Rest then Test
Thursday, August 27, 2009 || 5:35 PM || [7] comments || Give Some Love?


"Monday, Test. Tuesday, Rest. Wednesday.Test.
Thursday, Rest. Friday. Test"


Ayan..!!! Another post nanaman. Makikisikik nanaman sa mga ninirahan sa mundo ng internet. Matagal ko ng gusto mag post talaga sa blog ko pero ako ay nabigo sa aking inaaasam dahil sa death threat ng kuya ko (may ganun?!?!?).

Ang mga classmate ko ay naghahanda na sa pinaka pangyayaring magaganap sa aming paaralan. At ang pangyayari ito ay tinatawag na "1st Periodical Exam".Uu, periodical exam namin. Parang hindi noh?Kasi ako ito nagbabad sa harap ng computer. Naiinis na nga ako sa mga GM ng classmate ko eh. Puro "Ano pointers?", "Maya na tau txt,review lang" "katamad magreview, ano ba yan". Naawa nga ako sa kanila dahil pinapagod lang nila ang kanilang sarili.

May naganap palang pinakamaganda sa lahat ng 4th yr sa buong Pilipinas. Dahil naganap ang National, basta NCAE ang tawag dun. Bago nga maganap yun naging trending topic pa ang NCAE sa twitter eh.Magkaroom nga kami ng GF ko eh, kaya madaling natapos sa test dahil hindi ako nanghula!!! Dahil merong akong inspiraxon (auneh!!!). Pero nung monday nagdry run kami, pero laking taka ko lang, Ang dami ng tinest namin sa dry run pero sa NCAE and unte. Pero ayos lang ang test. Hindi pala ayus. Maganda. Masaya. basta words are not enough to explain what i felt that time. wag ka english yun!.

Pagkatapos ng exam, nagpunta ng mall para lumandi. Wag ka! I'm only the thorn among the 6 roses (wth! english nanaman). Masaya naman kasi kasama naman dun ang angel ko eh. Wala kasi yung friend kong isa na boy. Nahilo ata sa NCAE.

Malapit na pala magtapos ang august. Mejo balik nanaman ata sa englishan. August kasi ang buwan ng wika kaya dapat galangin.

Sige, hanggang dito na muna tayo. Susubukan ko ng mag review baka kasi magalit si GF pag hindi ako nagreview. Mahirap baka mauwi sa...AHEM!! Wag naman sana :D.

Aanhin pa ang libro, kung matalino naman ang katabi mo!
-studyangteng ndi marunong magreview


PS!!!!: Napansin mo ba ang pagbabago sa Blogsite ko. Improving bah!?!?!? Mejo umunlad ba!?!?! Pumangit ba lalo?!?!?! Kumorni ba?!?!?!Sabihin mo nga!!!

Labels: , ,
©copyrighted 2010 @ vonXtian.blogspot.com